Тяпкіна Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри, заступник декана з навчальної роботи

E-mail: nataliiatiapkina@gmail.com

Графік консультацій: Понеділок 16.05–17.25

Освіта – вища. Закінчила: Запорізький національний університет (спеціальність «Філолог. Викладач української мови та літератури»; «Журналістика»). Працювала на кафедрі українознавства Запорізького національного університету, на кафедрі гуманітарних дисциплін Кримського факультету фізичної культури спорту та туризму ЗНУ (м. Сімферополь), нині – доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Демонологічна лексика української мови». Автор 30 наукових публікацій та 2 навчально-методичних посібників.

Член журі Малої академії наук; Член оргкомітету Всеукраїнського медіафестивалю (м. Запоріжжя, 2013), Медіафестивалю – 2017 «Шкільні медіа – розвиток громади» (2017), Міжнародної науково-практичної конференції «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (2-14 жовтня 2017 року). Брала участь у Міжнародному семінарі «Виклики багатомовної освіти в Україні» (Естонська Республіка, 18-19 травня, 2017 року), семінарі «Перспективи багатомовної освіти в Україні в контексті євроінтеграції» (11 грудня 2017). Брала участь у засіданні науково-методичної комісії з журналістики на базі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка – «Розробка варіативної частини навчального плану на основі стандарту вищої освіти: компетентнісний підхід», «Права людини та медіа в Україні» (за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, голови комісії з журналістської етики в Україні Андрія Куликова, голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, експертів правозахисних та громадських організацій) (2017).

Коло наукових інтересів: чинники ефективності медіатексту. Автор навчально-методичних посібників – «Теорія масової інформації» (Запоріжжя, 2011), «Українська мова у професійному спілкуванні (Синтаксис)» (Запоріжжя, 2012), «Практикум з літературного редагування» (Запоріжжя, 2018), співавтор навчального посібника «Основи медіа культури» (Запоріжжя, 2016). Має понад 35 наукових публікацій, 21 із яких надруковано у фахових виданнях.

1. Тяпкіна Н.І. Лексема “чорт” у говірках Нижньої Наддніпрянщини // Фольклор і говори Наддніпрянщини: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. – С. 86 - 90. 2. Тяпкіна Н.І. Міфоніми “мавка” і “русалка” в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Література й історія: Матеріали міжнар. наук. конф. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – С. 120 - 122. 3. Тяпкіна Н.І. Із спостережень над лексемою “відьма” // Джерела духовності: генеза творчого процесу та розвиток мистецтва: Матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Т.1. – С. 75 - 78. 4. Тяпкіна Н.І. Історія дослідження демонології // Борисфен. – 1999. – Червень, №6 (96). – С. 12-13 (фахове видання). 5. Тяпкіна Н.І. Номінації міфоніма “мрець” в українській мові // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – №1. – С. 145 – 148 (фахове видання). 6. Тяпкіна Н.І. Лексема “ворожбит” в українській мові // Південний архів: Зб. наук. пр. (Філологічні науки).– Херсон: ХДПУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 158 - 160 (фахове видання). 7. Тяпкіна Н. І. Середовище функціонування демонологічної лексики // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – №2. – С. 162 - 166 (фахове видання). 8. Тяпкіна Н.І. Тематична група “Перевертень” у системі демонологічної лексики // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – №1 (4). – С. 39 - 45 (фахове видання). 9. Тяпкіна Н.І. Номени на позначення людей, які магічними діями лікують // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр.– Донецьк: ДонНУ, 2005. – Вип. 13. – С. 276 - 279 (фахове видання). 10. Тяпкіна Н.І. Лексико-семантична характеристика демономена «відьма» в українській мові // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. – Серія: Філологія. Журналістика. – Донецьк: ДІСО, 2006 – Вип. 2. - Том ІІ. – С. 23-27 (фахове видання). 11. Тяпкіна Н.І. Лексико-семантична характеристика та функціональні особливості номінацій хатніх демонів в українському мовному просторі // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. – Симферополь: ТНУ, 2007. – Том 20 (59), №3. – С.342-345 (фахове видання). 12. Тяпкіна Н.І. Функціонування етнодемономенів в українській мові // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип.31. – Ч.1. – К.: Твім інтер, 2008. -. С.354-359 (фахове видання). 13. Тяпкіна Н.І. Лінгвальний вияв позитивної апперцепції демономенів у сучасній українській мові // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Лінгвістика. Випуск 7. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.69-72 (фахове видання). 14. Тяпкіна Н.І. Семантичний потенціал демонологічних найменувань в українському газетному дискурсі // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіа лінгвістика, кіно телемистецтво). – Випуск 7. – К.: КиМУ, 2008. – С. 165-169 (фахове видання). 15. Тяпкіна Н.І. Реалізація номена «запорожець» в українському інформаційному просторі // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – № 1. – С.215-218 (фахове видання). 16. Тяпкіна Н.І. Семантичні модифікації демономенів біблійного походження в українському інформаційному просторі // Ученые записки Таврического національного университета им.В.И.Вернадского. – Серия: Филология, социальные коммуникации. – Симферополь: ТНУ, 2009. – Том 22 (61), №4 (часть І). – С.208-212 (фахове видання). 17. Тяпкіна Н.І. Функціонування демономена змій в українській мові // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. –С.419-421. 18. Тяпкіна Н.І., Чабаненко М.В. Формули для гуманітаріїв (рецензія) // Журналіст України. - 2008. - №12 – С.40-42. 19. Тяпкіна Н.І. Демономени жіночого роду у творчості Тараса Шевченка // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Гуманітарні науки. Вип. 2. – Сімферополь, 2010. – С. 17-22. 20. Тяпкіна Н.І. Функціонування прямої мови в телевізійному дискурсі // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. –С.119-121. 21. Тяпкіна Н.І. Кореляція понять телетекст і теледискурс // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Гуманітарні науки. Вип. 1. – Сімферополь, 2010. – С. 50-55. 22. Тяпкіна Н.І. Дотримання інформаційних норм у газетних текстах // Ученые записки Таврического національного университета им.В.И.Вернадского. – Симферополь : ТНУ, 1918 – .Т. 24 (63), № 4, Ч. 1. – 2011. – С.96-100 (фахове видання). 23. Тяпкіна Н.І. Інтертекстуальність телевізійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Т. 42. – Січень–березень. – С. 6-8 (фахове видання). 24. Тяпкіна Н.І. Теорія масової інформації: Навчально – методичний посібник для студентів факультету журналістики. – Запоріжжя: Акцент, 2011. – 76 с. 25. Коваленко П. С., Тяпкіна Н.І. Формально-змістове навантаження журналістських текстів музичного інтернет-дискурсу // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Вип. 3. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – С.60-65 (фахове видання). 26. Жуланова О., Тяпкіна Н. Ґендерні стереотипи як образи масової культури // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХІХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених – Том 3. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – C. 164. 27. Тяпкіна Н.І. Українська мова у професійному спілкуванні (синтаксис і пунктуація): Навчально – методичний посібник для студентів факультету журналістики // Запоріжжя: Акцент, 2010. – 70 с. 28. Білюк А.В., Тяпкіна Н. І. Проблеми студентського самоврядування в сучасній Україні // Студентська молодь в умовах глобалізації: Збірник тез та статей міжнародної наукової відео-конференції (м. Дніпропетровськ, 25 квітня 2013 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 1. – С.6-11. 29. Тяпкіна Н.І. Інформативність журналістських текстів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65) № 3, 2013 – С.91-95 (фахове видання). 30. Тяпкіна Н.І. Етноніми сучасного інформаційного простору в межах опозиції свій / чужий // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: випуск 1 : зб.наук.пр. / гол.ред. Н.В.Кондратенко. – Одеса : ОНУ ім.. І.І.Мечникова, 2014. – С.356-359 (фахове видання). 31. Семенова Д., Тяпкіна Н. Інформаційна потреба аудиторії регіональних ЗМІ // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи. Науково-практичний журнал. - №3. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С.30-34. 32. Бардаков Я.В., Тяпкіна Н.І. Типологія розважальних телевізійних програм // Молодий вчений. - № 12 (27). - Частина 4. - грудень, 2015 р. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/158.pdf (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). 33. Тяпкіна Н.І. Читабельність журналістських текстів // Держава та регіони, Серія: Соціальні комунікації. - 2015 р., № 2 (22). – С.121-125 (фахове видання). 34. Лисак А., Тяпкіна Н. Реалізація етнічних стереотипів у вітчизняному інформаційному просторі // Держава та регіони, Серія: Соціальні комунікації. - 2015 р., № 3 (23) (фахове видання). 35. Лебедєва О.Ю., Тяпкіна Н.І. Формування світоглядних домінант в українському телевізійному дискурсі // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року. – Запоріжжя, 2016. – С. 43-46. 36. Тяпкіна Н.І. Функціонування текстів реальної та нереальної дійсності в медіа // Основи медіа культури. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки. – Запоріжжя, 2016. – С. 25-35. 37. Тяпкіна Н.І. Реалізація псевдореального світу в текстах засобів масової інформації // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017 р., №4. – С.186-190 (фахове видання). 38. Тяпкіна Н.І. Практикум з літературного редагування: навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Н. І. Тяпкіна – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 65 с.