Романюк Наталія Василівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

E-mail: romana971@i.ua

Графік консультацій: П'ятниця 11.25–12.45

Освіта – вища. У 1994 році закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та література. Викладач української мови та літератури». 2002 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Українська мова» на тему «Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці». У 2007 році отримала атестат доцента.

Коло наукових інтересів: теорія та історія видавничої справи та редагування, мовна культура українських ЗМІ, редакторська підготовка газетно-журнальних і книжкових видань. Автор 4 навчальних посібників, 4 методичних вказівок, понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних журналах.

1. Деякі аспекти сучасного уроку з української мови в школах нового типу // Тези доповідей наукової конференції викладачів і студентів Запорізького державного університету, присвяченої 10-річчю з дня заснування університету. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – Випуск 5. – С. 56-57. 2. Явища синонімії, антонімії та варіантності в діалектній фразеології (на матеріалі наддністрянського говору) // Вісник Запорізького державного університету. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. - №1. – С. 134-136. 3. До історико-етимологічного аналізу фразем верхньонаддністрянського говору // Наука і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Ч. 1. – С. 214-221. 4. Семантика фразеологічних одиниць наддністрянських говірок в їх історичному розвтику // Вісник Запорізького державного університету. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗДУ, 1999. - №1. – С. 115-118. 5. Структурне варіювання й трансформація фразеологізмів верхньонаддністрянських говірок // Ономастика і апелятиви. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – Випуск 11. – С. 129-134. 6. Господарський, соціально-політичний та духовний ідеал у прислів’ях і приказках Дрогобиччини // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2000. – Випуск 7. – С. 65-70. 7. Функціонування фразеологізмів фольклорного походження у верхньонаддністрянських говірках // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон, 2001. – Випуск ІХ. – С. 150-152. 8. Функціонування фразеологічних одиниць в авторських художніх текстах (на матеріалі прозових творів І. Франка, В. Стефаника, Р.Федоріва, Р. Горака) // Вісник Запорізького державного університету. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – № 4. – С. 111-114. 9. Фразеологічні одиниці біблійного походження у творчій спадщині І.Я.Франка // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2001. – Випуск 3. – С. 286-289. 10. Розширення внутрішньої форми фразеологізмів верхньонаддністрянських говірок // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Луганськ: ЛНПУ, 2004. - № 11 (79) листопад. – С. 253-257. 11. Рівень мовної культури телевізійних ведучих програм прямого ефіру // Нова філологія. Науковий журнал. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - № 3 (23). – С. 372 – 377. 12. Проблеми мовної підготовки журналістів запорізьких засобів масової комунікації // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - № 4. – С. 137-141. 13. Стилістичне використання фразеологізмів у мові газет // Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. - № 1. – С. 138-141. 14. Стилістична роль трансформації структурного складу фразеологізмів у мові творів І.Франка // Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 1. – С. 162-166. 15. Стилістичне використання структурно трансформованої говіркової фразеології в мові творів В. Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 65-68. 16. Видавничо-поліграфічне об’єднання „Запоріжжя” на ринку друкованої продукції Запорізького регіону // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіа лінгвістика, кінотелемистецтво). Випуск 6. – Київ: КиМУ, 2008. – С. 225-228. 17. Запорізьке видавництво „Просвіта” в розрізі вітчизняного ринку навчальної книги // Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя, 2009. – С. 147-149. 18. Функціонування фразеологічних одиниць у художніх творах Р.Федоріва // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т. 22 (61). - № 4 (часть 1). Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2009. – С. 193-196. 19. Видавничо-поліграфічний ринок Запоріжжя // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Т. 22 (61). - № 4 (часть 1). Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2009. – С. 227-231. 20. Особливості використання фразеологізмів ведучими інформаційної програми „ТСН” телеканалу „1+1” // Наукові записки Інституту журналістики. - 2011. - Т.41. – С. 123-132. 21. Типологічні ознаки дитячих періодичних видань Запоріжжя // Ученые записи Таврического національного университета им. В.И.Вернадского. – Т. 24 (63). - № 4 (Часть 1). Филология. Социальные коммуникации – Симферополь, 2011. – С. 367-370. 22. Особливості мови дитячих журналів // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 122-126. 23. Вербальні засоби атракції на сторінках дитячого журналу «Стежка» // Зб. матеріалів ХVІІІ міжнародна науково-практична конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика». – К., 2012. – С. 255-260. 24. Романюк Н. В. Вербальні засоби атракції на сторінках дитячого журналу «Стежка» // Стиль і текст : наук. зб.. - К.. – 2012. - Випуск 13. - C. 100-106. 25. Композиційно-графічна модель газети «Запорізький університет» в історичному аспекті // Медіапростір: зб.наук.ст. / ред..кол.: Н. Поплавська та ін.. – Тернопіль: Терно-граф, 2013. – Ч. 1. - С. 99-104. 26. Романюк Н. В., Плеханова Т. М. Семантичні процеси у фразеологічній системі верхньонаддністрянських говірок // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. статей. Вып. 2 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 44-46. 27. Романюк Н. В., Плеханова Т. М. Лінгвостилістичний потенціал політичного дискурсу регіональних друкованих видань // Збірник Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна» 28. Жанрово-тематичні особливості дитячої періодики // Наукові студії – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Випуск 6 (Том 8) / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: Вид-во «МІЛЕНІУМ», 2015. – Вип. 6 (Том 8). – XІІ с.+ 504 с. – С. 93- 101. 29. Романюк Н., Зубкова З. Жанрові особливості контенту газети «День» / З. Зубкова, Н. Романюк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні і світі». 03.-04. березня 2016– Запоріжжя, 2016. – С. 21-23. 30. Романюк Н.В. Тематична концепція дитячої періодики як засіб формування особистості / Н. В. Романюк // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Буча, квітень, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 93-96. 31. Романюк Н.В. Синтаксична структура заголовків Інтернет-видання «Українська правда» / Н. В. Романюк // Актуальні проблеми філологічних наук: Польщі і України. - Люблін, Республіка Польща, 2017 р. – С. 206-209. 32. Романюк Н.В. Редакторська підготовка текстових елементів інформаційного Інтернет-видання / Н. В. Романюк // «Молодий вчений». № 6 (46), 2017 р. – С. 347-350. 33. Романюк Н.В. Тенденції становлення композиційно-графічної моделі газети «Запорізький університет» (1993-2018 роки) / Н. В. Романюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 29 (68). – № 1. – 2018. – С. 168-172.