Плеханова Тетяна Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент кафедри

E-mail: plekhanova@i.ua

Графік консультацій: Вівторок 11.25–13.00

Освіта – вища. У 1992 році закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та література. Викладач української мови та літератури». 1999 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Українська мова» на тему «Семантична характеристика та лінгвостилістичний потенціал назв руху в сучасній українській мові». У 2005 році отримала диплом доцента. З 1999 року працювала на кафедрі теорії літератури і журналістської творчості, а з 2005 – доцент кафедри видавничої справи та редагування. З березня 2015 р. виконувала обов'язки завідуючого кафедри видавничої справи та редагування, а з червня 2016р. стала завідувачем.

Коло наукових інтересів: стилістичні функції журналістських текстів, мовна культура періодичних видань.

1. Семантична характеристика лексем зі значенням руху в сучасній українській мові // Актуальні проблеми менталінгвістики. Науковий збірник. – Черкаси: ЧДУ, 2001. – Ч.ІІ. – С. 83 – 87. 2. Інтер`єктивні способи вираження семантики руху в сучасній українській мові //Південний архів. Серія: філологічні науки. Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ, 2002. – Випуск ХІУ. – С.179 – 182. 3. Лінгвостилістика фразеологізмів зі значенням руху в сучасній українській мові // Нова філологія. Науковий журнал. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - № 2 (13). – С.281 – 284. 4. Семантична характеристика сучасної української риторичної термінології // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2002. - № 32, сентябрь. – С.141 – 142. 5. Мовні огріхи в газетних публікаціях (на матеріалах газет «Запорізька правда», «Запорізька Січ», «Запорізький університет» // Вісник ЗДУ. – 2004 р. - № 3. – С. 171-173. 6. Трансформація фразеологічних одиниць у мові газет // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.- 2004р. - №632. –С.92 – 95. 7. Методичні вказівки та матеріали до лабораторних занять з курсу «Журналістська майстерність. Девіатологія мас-медіа». Запоріжжя. – 2004. – 54с. 8. Навчально-методичний посібник з курсу «Масова інформація». - Запоріжжя. –2004. – 79с. 9. Комунікативна компетентність журналіста // Ученые записки Таврического нациоанального университета им. В.И. Вернадского – Т. 18 (57), №1. Филология. – Симферополь., 2005. – С. 291 – 293. 10. Журналіст як професійний комунікатор // Нова філологія, № 3 (23). – Запоріжжя. – 2005. – С.316 – 321. 11. Засоби стилістичного увиразнення фразеологізмів у журналістських текстах // Ученые записки Таврического национального университета им.Вернадского В.И.– т. 20 (59), №3. Филология. – Симферополь., 2007. – С. 453 – 458. 12. Риторична підготовка майбутніх журналістів: формування та розвиток української риторичної термінології// Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво). - Випуск 6. - К.: КиМУ, 2008. - С. 215-219. 13. Українська мова в засобах масової комунікації: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 64с. 14. Видавничо-поліграфічний ринок Запоріжжя // Ученые записки Таврического национального университета им.Вернадского В.И.– т. 22 (61), №4. Филология. Социальные коммуникации – Симферополь., 2009. – С. 227 – 232. 15. Сучасна українська мова: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування». – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. -91с. 16. Українська мова у професійному спілкуванні: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030302 «Реклама та зв`язки з громадськістю». – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 97с. 17. Промоція книжкових видань у Запорізькому регіоні// Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского. Серия «Филология». Социальные коммуникации». – Симферополь., 2011.Т.24(63). - №4. – Ч.1. – С.280 – 285. 18. Електронний підручник як різновид видавничої продукції // Діалог: Медіа-студії: зб.наук.праць. – Одеса, 2011. – Вип.13. – С. 414 – 421. 19. Спортивні онлайн-ресурси України: особливості класифікації //Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2013. - С. 219 – 223. 20. Політичний дискурс у запорізькій пресі: мовностилістичний аспект// Медіапростір. Зб.наук. статей. – Тернопіль, 2013. –Ч.І. – С. 79 – 83. 21. Плеханова Т. М., Романюк Н. В., Семантичні процеси у фразеологічній системі верхньонаддністрянських говірок // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. статей. Вып. 2 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 42-46. 22. Плеханова Т.М., Романюк Н.В. Лінгвостилістичний потенціал політичного дискурсу регіональних друкованих видань // зб. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна». 2014. – Вип. 49. – С. 216-219. 23. Плеханова Т.М. Українська мова у професійному спілкуванні: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв`язки з громадськістю». – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 63 с. 24. Плеханова Т.М. Практична стилістика: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв`язки з громадськістю». – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 84 с. 25. Плеханова Т.М. Роль політичного дискурсу у формуванні суспільної свідомості // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Буча, квітень, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 88-93. 26. Плеханова Т.М. Політичний дискурс ЗМІ в контексті дослідження медіавпливу на аудиторію // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі», (3-4 березня 2016 року). - Запоріжжя, 2016. – С. 59 – 63. 27. Плеханова Т.М. Сучасний політичний дискурс як чинник формування громадської думки // Міжнародний науковий збірник «Наукові студії – ХХІ». – Український гуманітарний інститут. м. Буча, 2016. – Вип. 22. – С. 29 – 36. 28. Плеханова Т.М. Риторика. Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування». – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – 110 с. 29. Плеханова Т.М. Експресивні засоби мови політичного дискурсу регіональної преси // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Соціальні комунікації». – 2017, 2017., №4 (32). – С. 160 – 167. 30. Плеханова Т.М. Риторичні основи журналістики: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійної програми «Журналістика» / Т.М. Плеханова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 110 с.