Микитів Галина Володимирівна

старший викладач кафедри, помічник ректора зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ

E-mail: gmykytiv@ukr.net

Графік консультацій: Середа 11.25–12.45

У 1995 році закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Українська мова та література»; у 2005 – факультет післядипломної освіти Запорізького національного університету за спеціальністю «Журналістика». Працювала на кафедрі української мови філологічного факультету і кафедрі теорії літератури та журналістики факультету журналістики Запорізького національного університету. Викладала мову ділових паперів в Українсько-фінському інституті менеджменту та бізнесу, працювала літературним редактором Обласної академічної газети "Запорізький університет" З часу створення факультету журналістики працює на кафедрі видавничої справи та редагування. З 2011 року виконує обов'язки помічника ректора зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

Коло наукових інтересів: лінгвостилістичні особливості фольклорних текстів, архітектоніка друкованого видання, дизайн періодичних і неперіодичних видань, особливості верстки друкованого видання, оформлення ілюстрацій у пресі. Автор 38 наукових публікацій і 5 навчально-методичних праць, під керівництвом Галини Володимирівни надруковано майже 90 студентських публікацій.

1. Микитів Г.В. Символ як лінгвостилістичний засіб у мові українського фольклору // Література й історія / Матеріали міжнародної наукової конференції 12-14 грудня 1996 року. – Запоріжжя, 1996. – С.364-366. 2. Микитів Г.В. З історії дослідження символізації слова // Студії з граматики, лексикології та лінгводидактики української мови / Збірник наукових праць. – Вінниця: НВЦ “Рідна мова”, 1997. – С. 107-112. 3. Микитів Г.В. Символіка слова-символу “лілея” у художній літературі // Придніпровський науковий вісник: Філологія та педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, березень 1998. - № 19 (86). - С. 33-37. 4. Микитів Г.В. Символ калини як лінгвостилістичний засіб у мові українських народних ліричних пісень // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки / Головний редактор Толок В.О. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – № 1. – С. 96-99. 5. Микитів Г.В. Історичний та константний аспекти рослинної символіки в українській літературі ХІХ-ХХ ст. // Література й історія / Матеріали міжнародної наукової конференції 12-13 листопада 1998 року. – Запоріжжя, 1998. – С. 142-149. 6. Микитів Г.В. Лінгвостилістика народнопоетичної символіки у творчості Т.Г.Шевченка // ХХХІІ Наукова Шевченківська конференція 21-22 травня 1998 року. – Луганськ: Світлиця, 1998. – С. 264-267. 7. Микитів Г.В. Фолкльорні образи-символи у поетичній мові Яра Славутича // Запорізький збірник. – К.: Дніпро, 1998. – С. 141-147. 8. Микитів Г.В. Рослинна символіка як засіб творення жіночих образів у поезії Т.Г. Шевченка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки / Головний редактор Толок В.О. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1999. - № 1. – С. 78-82. 9. Микитів Г.В. Народнопоетичні образи-символи у мові творів О.Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 58-59. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 180-182. 10. Микитів Г.Р. Символи рослин і птахів в “Українських народних піснях в записах Володимира Гнатюка” // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку / Науковий щорічник / За заг. ред. к.ф.н., доц. Стефанії Панцьо. – Тернопіль, 1999. – С. 55-58. 11. Микитів Г. Народнопісенна символіка як лінгвостилістичний засіб у сучасній поезії запорізького краю // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Випуск 1. – К., 2000. – С. 170-175. 12. Микитів Г.В. Заголовок як основний структурний елемент журналістського твору // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - №3 (23), т.2. – С.98-104. 13. Микитів Г.В., Савчинн Л.В. Вираження авторської модальності в газетному тексті // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Літературознавство. Журналістика. – Вип. 8. – 2006. - № 1. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпр. нац. ун-ту. – С. 293-296. 14. Микитів Г.В., Савчинн Л.В. Жіноча парадигма в запорізькій пресі початку ХХІ століття // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия: Филология. – Т. 19 (58). - № 5. – Симферополь, 2006. - С. 60-64. 15. Микитів Г.В., Савчинн Л.В. Експлікація образу автора в сучасному медіатексті // Стиль і текст // Наукові записки. – Випуск 7. – К., 2006. - 280с. – С.56-61. 16. Микитів Г.В. Репрезентація фактів на шпальтах газети «Дев’ятий поверх» // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя, ЗНУ, 2007. - № 4 (29). – 243с. – С. 109-117. 17. Микитів Г.В. Семантико-стильові особливості символів в ідіолекті Євгена Маланюка // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. Випуск 6. – Запоріжжя, 2008. – 295 с. – С. 133-143. 18. Микитів Г.В., Бойко Л.П. Діалектизми в мовній тканині роману Ю.Андруховича «Рекреації» // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Вип. ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2008. – 171 с. – С. 59-60. 19. Микитів Г.В. Акцентування шрифтовими і нешрифтовими засобами у студентському медійному дискурсі // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - № 5 (31). – 206 с. – С. 93-101. 20. Микитів Г.В. Лексико-семантичні групи символів у наймитських і заробітчанських піснях // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. Випуск VІІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – 276 с. – С. 59-62. 21. Микитів Г.В. Семантика символу води в українській пісенній творчості // Збірник тез наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 2008 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 434 с. – С.21-25. 22. Микитів Г.В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – №2. – 276 с. – С.146-152. 23. Микитів Г.В. Художньо-графічне оформлення службових деталей на шпальтах газет «Запорізька правда» і «Запорозька Січ» // Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 534с. – С.150-153. 24. Микитів Г.В. Символічна мікросистема «явища природи» як засіб відображення української ментальності // Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 534с. – С.422-425. 25. Микитів Г.В., Жирівський М.Б. Особливості композиційно-графічного оформлення заголовків на шпальтах запорізької преси // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – 234с. – С.106-110. 26. Микитів Г.В. Символ як експресема в українських народних ліричних піснях // Актуальні проблеми слов'янської філології: Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський наук. зб. / Відп. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч.3. – С. 470-477. 27. Микитів Г.В. Художнє конструювання довідково-допоміжного апарату енциклопедичних видань // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 28. Микитів Г.В. Кореляція понять «символ», «знак», «образ» // Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 345-348. 29. Микитів Г.В. Інтерпретація фольклорної символіки у поетичній картині світу Тараса Шевченка // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Гуманітарні науки. Вип. 2. – Сімферополь, 2010. – 76 с. – С. 52-57. 30. Микитів Г.В. Інтерпретація газетних заголовків у сучасному інформаційному просторі // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – № 1. – C. 233-237. 31. Микитів Г.В. Епітет як символічно маркований атрибут у чумацьких піснях // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – № 2. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – 378 с. – С. 204-208. 32. Микитів Г.В. Лінгвальна природа орнітоморфних символів у пісенному мовленні українців // Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів / гол. ред. О.Д.Харлан. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. V. – 492 с. – С. 98-103. 33. Микитів Г.В. Когнітивна семантика мовних засобів у пісенній творчості Тараса Шевченка // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Гуманітарні науки. Вип. 5. – Сімферополь, 2011. – 145 с. – С. 39-44. 34. Микитів Г.В. Знаковість архетипних символів у національно-мовній картині світу українців // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 1. – C.305-310. 35. Микитів Г.В. Вербалізація концепту «птах» у піснях літературного походження // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – № 4. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 268с. – С. 249-253. 36. Микитів Г.В. Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поетичному мовленні В.А.Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – № 3. – 286с. – С.245-249. 37. Микитів Г.В. Репрезентація архетипного слова-символу «степ» у поетичній картині світу В.Чабаненка // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105-річниці від дня народження доктора філологічних наук, проф. М. Д. Бернштейна : матеріали міжвишівських наукових читань. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 174 с. – С. 91-94. 38. Микитів Г.В., Кондратенко Ю. І. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів // Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 84с. – С. 50-53. 39. Микитів Г.В. Трихотомія "Символ" – "Архетип" – "Архетипний символ": диференціація та кореляція понять // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2017. – № 2. – С. 135-142. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ: 1. Микитів Г.В. Текстознавство : навчальний посібник / Г.В.Микитів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 124 с. 2. Методичні рекомендації до написання курсових і бакалаврських робіт [для студентів факультету журналістики спеціальності «Видавнича справа та редагування»] / І. Ф. Горбенко, Г. В. Микитів, Н. В. Романюк. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 41 с. 3. Методичні рекомендації до написання й оформлення курсових, бакалаврських та дипломних робіт [для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування»] / І. Ф. Горбенко, Г. В. Микитів, Н. В. Романюк. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 43 с. 4. Методичні рекомендації до написання й оформлення курсових та дипломних робіт [для студентів ЕПК] / І. Ф. Горбенко, Г. В. Микитів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013 – 40 с. 5. Міжнародні обрії Запорізького національного університету : науково-популярне видання / [редкол. : М. О. Фролов, О. Г. Бондар, В. З. Грищак, Г. В. Микитів та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 187с.