Кондрико Анастасія Андріївна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри, заступник декана з виховної роботи

E-mail: kondzu@ukr.net

Графік консультацій: Вівторок 11.25–12.45

Народилася у м. Запоріжжя. Освіта – вища. 2008 року закінчила з відзнакою магістратуру факультету журналістики Запорізького національного університету за спеціальністю «Журналістика». У 2014 році успішно захистила дисертацію на тему «Інформаційна система соціокодів у сучасному наративному медіадискурсі» та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій».

У 2016 році пройшла стажування за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» на базі Празького інституту підвищення кваліфікації (Чеська Республіка); у 2017 брала участь у міжнародному семінарі «Виклики багатомовної освіти в Україні» (Естонська Республіка), роботі Інтенсивного тренінгового інституту з методології медіадосліджень (за підтримки Міжнародної ради досліджень і обмінів) та тренінгу «Активні громадяни» (під егідою Британської ради); у травні 2018 року відвідала англомовний тренінг з медіаграмотності «English for Media Literacy» (організований за підтримки Регіонального офісу з питань викладання англійської мови RELO та Відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні).

Коло наукових інтересів: теорія та практика соціальних комунікацій, комп’ютерна графіка у редакторській та видавничій діяльності. Автор монографії «Соціокодова система українських мас-медіа» (2014 р.), 3 методичних вказівок, понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних журналах, а також співавтор колективних монографій «Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві» (2016 р.) та «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі» (2017).

1. Шкільна тематика на шпальтах газети «Запорізька правда» 1957-1967 років // Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції, присвячений 90-літтю газети «Запорізька правда». – Запоріжжя: ТОВ «ВПО «Запоріжжя», 2008. – С. 90-94. 2. Інтерпретація функцій журналістських текстів на шпальтах газети «Запорізький університет» // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 5 (31). – С. 68-73. 3. Когнітивний аспект дослідження тексту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 7. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 253-256. 4. Актуальні питання дослідження дискурсу // Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молода наука». – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 118-119. 5. Репрезентація аферентної функції текстів на шпальтах Запорізької періодики // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – № 1. – С. 75-78. 6. Кондрико А. Еволюція поняття «архетип» у контексті наукового знання / А. Кондрико // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – № 1. – C. 20-23 7. Кондрико А. Сучасна інтерпретація поняття «свідомість» / А. Кондрико // Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука–2010». – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 391–392 (тези). 8. Кондрико А. Свідомість як домінанта публіцистичного дискурсу / А. Кондрико // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – С. 90-92. 9. Кондрико А. Інформаційна свідомість у контексті архетипно-образного генезису / А. Кондрико // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – № 4. – С. 102-107. 10. Кондрико А. Інформаційна свідомість у соціально-комунікативному дискурсі / А. Кондрико // Українське журналістикознавство : науковий журнал / голова редкол., голов. ред. В.В.Різун ; Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – С. 27-29. 11. Кондрико А. Концептуальні аспекти функціонування мас-медійного дискурсу / А. Кондрико // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука–2011» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – Т. 5. – С. 274-277. 12. Кондрико А. Вплив ментального соціоконтексту на процес актуалізації архетипів / А. Кондрико // Світ соціальних комунікацій : наук журн. [гол. ред. О.М. Холод]. – Т. 1. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – C. 144-147. 13. Кондрико А. Архетипна теорія в інформаційно-свідомісному відображенні / А. Кондрико // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» : у 3 т. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Т. 2. – С. 141-142. 14. Кондрико А. Cучасні концепції поняттєвої інтерпретації «дискурсу» в соціальній комунікації / А. Кондрико // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского». Серия : «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Том 24 (63). – № 4. Часть 1. – С. 152-156. 15. Kondryko A. Contemporary media discourse as object of Narrative semiotics / A. Kondryko // Zbiόr raportόw naukowych «Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roky». – Zakopane : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Сzęść 1. – S. 56-57. 16. Кондрико А. Особистісні наративи у контенті інтернет-медіа: актуальні тенденції / А. Кондрико // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – № 3-4 (15-16). – С. 97-100. 17. Кондрико А. Особистісні медіанаративи як чинник формування українських соціокодів сучасності: якісний аналіз / А. Кондрико // «Мова та література у полікультурному просторі» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 14-16. 14. Кондрико А. Cучасні концепції поняттєвої інтерпретації «дискурсу» в соціальній комунікації / А. Кондрико // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского». Серия : «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Том 24 (63). – № 4. Часть 1. – С. 152-156. 15. Kondryko A. Contemporary media discourse as object of Narrative semiotics / A. Kondryko // Zbiόr raportόw naukowych «Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roky». – Zakopane : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Сzęść 1. – S. 56-57. 16. Кондрико А. Особистісні наративи у контенті інтернет-медіа: актуальні тенденції / А. Кондрико // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – № 3-4 (15-16). – С. 97-100. 18. Kondryko A. Social information system: concept, mechanisms, structure / A.Kondryko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice: UK TU, 2014. - No 1. – Vol. 2. – Pp. 61-64. 19. Кондрико А. Наративна семіотика у системі методів дослідження медіатексту/ дискурсу / А. Кондрико // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 54. – Січ.-берез. – С. 275-278. 20. Кондрико А. Новітні тенденції функціонування особистісних наративів у сучасному мас-медійному дискурсі / А. Кондрико // Образ : щорічний науковий збірник / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н. Сидоренко ; Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. - Вип. 15. - С. 29-35. 21. Кондрико А. Ідентифікація кодових систем в інформаційно-свідомісному контексті / А. Кондрико // Zbiόr raportόw naukowych «Współczesna nauka. Nowy wygląd». – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Сzęść 1. – S. 45-46. 22. Кондрико А. Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ / А. Кондрико // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 2 (17) лютий. – V частина. – С. 221-224. 23. Кондрико А. Соціокодова система українських мас-медіа / А. Кондрико. – Запоріжжя : ООО "Інтер-м", 2015. – 236 с. 24. Кондрико А. Модифікація особистісно-наративного медіадискурсу як наслідок зміни політичного курсу України / А. Кондрико // Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві : монографія / О. Богуславський, А. Бесараб, В. Ковпак та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 6-16. 25. Кондрико А. Етичні та етикетні норми видавничої діяльності : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / А. Кондрико. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 30 с. 26. Кондрико А., Кондратенко Ю. Засоби формування іміджу підприємства на сторінках регіонального періодичного видання / А. Кондрико // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 134-138. 27. Кондрико А. Спеціалізація. Переклади та перевидання : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / А. Кондрико. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 48 с. 28. Кондрико А. Теорія та практика перекладу : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / А. Кондрико. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 45 с. 29. Баранецька А., Кондрико А., Романюк Н. Особливості відображення української ментальності на шпальтах друкованих медіа / А. Баранецька, А. Кондрико, Н. Романюк // Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : монографія / В. Березенко, М. Лепський, О. Семенець. – Запоріжжя : Кераміст, 2017. – С. 111-127. 30. Баранецька А., Кондрико А., Романюк Н. Зміна лексичних пріоритетів концептосфери «українська ментальність» на сторінках газети «Запорізька правда» 2013-2017 рр. / А. Баранецька, А. Кондрико, Н. Романюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – № 4 (32). – С. 63-69. 31. Кондрико А., Штифуник А. Друковані іміджеві видання приватних поштових організацій : особливості колірної гами / А. Кондрико // Соціальні комунікації : інструменти, технологія і практика : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-10 березня 2018 р. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 29-33. 32. Клюєва М., Кондрико А. Засоби формування образу жінки на сторінках жіночих журнальних видань / А. Кондрико // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 15 травня 2018 р. / За заг. ред. А. Старєвої. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. – С. 51-53.